Skriftlig bevisning

till Överklagande av Solna Tingsrätts dom 2003-11-11, T 2212-02

1. Arbetsplan för Tallbackaskolan från november 2001 (www.archive.org ), till styrkande av att Tallbackaskolan hade behov av sådana resurslärare vars arbetsuppgifter låg utanför ramen av min yrkeskvalifikationer/utbildning, i motsats till vad som sagts vid vittnesförhör i tingsrätten. Anledningen till att detta bevis inte var åberopat vid tingsrätten var att jag trodde att denna fakta var allmänt känt och jag visste inte att man kunde ta fram gamla hemsidor.

2. Urdrag ur lärarregistret, till styrkande av att jag aldrig tjänstgjorde vid Bergshamraskolan och inte heller hade någon lärartjänst efter 1998, i motsats till vad som sagts vid vittnesförhör. Anledningen till att detta bevis var inte åberopat vid tingsrätten var att jag trodde att jag var räknad som lärare och att lärarnas kollektivavtal gällde även för min anställning.

3. Det Lokala kollektivavtalet, till styrkande för att det är rektorernas ansvar att göra arbetsscheman för lärare och att förtroendearbetstiden disponeras av den enskilde läraren. Anledningen till att detta bevis var inte åberopat vid tingsrätten var att jag inte hade fått något arbetsschema efter 1998. 

Nedan följer de till tingsrätten redan inlämnade skriftliga bevis, tingsrättens aktbilaga numrerad inom parentes.

4. (13). Brev (1999-03-21) till Linda Berglund, till styrkande av att jag var villig att utföra vilket arbete som helst, i motsats till vad som sagts vid vittnesförhören i tingsrätten.

5. (14) Brev (1999-09-15) till Linda Berglund, till styrkande av att jag avvisat att säga upp mig och att jag ville arbeta. Brevet styrker även att jag blev hotad med uppsägning och inte blev erbjuden någon tjänst, i motsats till vad som sagts vid vittnesförhör i tingsrätten.

6. (15) Rättegångsfullmakt till Diskrimineringsbyrån (2000-06-06), till styrkande av att jag sökt hjälp utifrån för att få arbete i Solna kommun.

7. (16) E-postbrev till Linda Berglund (2001-04-04), till styrkande av

- att Per-Åke Henrikssons muntliga ”beordrande” inte räckte för att jag skulle bli mottagen av en rektor eller bli insläppt på en skola i Solna,

 - att jag ville arbeta.

8. (17) Uppgörelsen om avgångsvederlag (2001-08-21), till styrkande av att Solna kommun ville bli av med mig, istället för att ge mig något arbete.

9. (18) E-postbrev (2001-08-30), till styrkande av att jag inte ställde några krav på något sittande arbete, och att Utbildningsförvaltningen med fackföreningens hjälp försökte hitta orsaker till att säga upp mig.

10. (19) E-postbrev till Per-Åke Henriksson (2001-12-13), till styrkande av

 - att jag blivit underrättad om att det var en speciallärartjänst som erbjöds mig på Tallbackaskolan,

 - att jag var anklagad för arbetsvägran innan jag underrättades om någon tjänst,

 - att jag var villig att ta tjänsten även att om det skulle vara en speciallärartjänst och att jag begärde ett nytt anställningsavtal eftersom jag inte ansåg mig lämplig för tjänsten.

11. (20) MBL-protokoll från den 14 december 2001, till styrkande av att jag har fått ett icke undertecknat exempel av MBL-protokollet och därför inte tolkat detta som en avslutad förhandling eller en beordran till att inställa mig på Tallbackaskolan.

12. (23b) Ansökan om tjänst vid Tallbackaskolan (2001-12-16), till styrkande av att jag sökt arbete vid Tallbackaskolan.

13. (21) E-postbrev till Christina Lidén-Anderson (2002-01-21), till styrkande av

 - att jag har varit förhindrad att komma till mötet den 22 januari 2002,

 - att jag har varit villig att arbeta och

 - att jag hade inga invändningar angående arbetsätt, utan fullständigt underkastade mig Förvaltningens beslut om en lärartjänst som jag väntade att erhålla.

14. (23) E-postbrev från Christina Lidén-Anderson (2002-01-25) till styrkande av att brevet var enbart en underrättelse om ett möte med rektorn och inte något beordrande om att jag skulle inställa mig för arbete. 
Samt E-postbrev från mig (2002-01-28) till styrkande av

 - att jag aldrig uppfattat att jag beordrats till något arbete,

 - att jag har blivit anklagad för arbetsvägran innan jag fick några arbetsuppgifter,

 - att jag har inte avvisat placeringen på Tallbackaskolan och

 - att jag ansåg att resultatet av MBL förhandling var inte beroende av mitt accepterande, utan av rektorn vid Tallbackaskolans vilja;

 - att jag inte förstått meningen med att forcera ytterligare möten med rektorn, när han uttryckligen sagt att han inte ville anställa mig,

 - att jag förgäves försökt kontakta rektorn och därför begärde Cristina Lidén-Anderson att överlämna till rektorn en ny kopia av min tjänsteansökan;

 - att jag inte uppfattade detta möte (2002-01-25) som en fortsättning av tidigare MBL förhandling (2001-12-14) eller att det skulle vara en ny MBL förhandling, utan ett möte som har inga andra syften än att bara protokollföra en påhittad arbetsvägran och därför begärde jag en kopia av mötesprotokollet.

15 (25) E-postbrev till Christina Liden Anderson (2002-01-31) till styrkande av

 - att jag har inte fått hennes eller Tallbackaskolans rektorns svar angående mötet den 31 januari,

 - att jag har fått Per-Åke Henrikssons brev, angående om beordrande om mitt deltagande vid hans möte med skolans rektorn, efter att mötet hade ägt rum,

- att jag inte uppfattade mötet den 25 januari 2002 som fortsättning av tidigare MBL förhandling (2001-12-14) eller att det skulle vara en ny MBL-förhandling, utan ett möte som har hade som enda syfte att protokollföra en konstruerad och påhittad arbetsvägran och därför begärde jag en kopia av mötesprotokollet återigen.

16. (84) E-postmeddelande, till styrkande av att det var fel i Comhem/Telias telesystem vilket gjorde att e-postmeddelandet från Per-Åke Henriksson angående mötet den 31 januari 2002 inte kunde transporteras i tid och att jag inte fick kallelsen i tid, utan först samma dag som mötet skulle äga rum.

17. (26) Underrättelse om disciplinpåföljd (2002-01-31) till styrkande av

 - att min ”frånvarande från arbete utan beviljat ledighet”, egentligen var redan förutfattad och andra eventuella orsaker (t.ex. sjukdom, trafikolycka) för frånvaron inte var inräknad,

 - att mitt frånvarande från mötet var medveten framställd genom ett e-post som var medveten skickad för sent och målmedvetet klassificerad som ”arbetsvägran” innan det frånvaron ägt rum,

 - att något förhandlingsprotokoll som angav en placering till Tallbackaskolan fr o m  2002-02-01 och träff i skolan 2002-01-31 existerade inte under denna tid eller tidigare, i motsats till vad som sagts vid vittnesförhöret i tingsrätten. 

 

18. (27) Skriftliga yttrande (2002-02-07) till Solna stad styrkande av

 - att  jag uppfattade det som att jag inte hade några arbetsuppgifter och således inte heller blivit beordrad att utföra något arbete.

 - att jag väntade arbetsuppgifter och tillsättning till någon tjänst.

 - att jag pratade med Per-Åke Henriksson per telefon den 1 februari 2002, vilket han förnekade vid vittnesförhöret i tingsrätten.

 

19. (30) Omprövningsbegäran om Utfärdande av disciplinpåföljd (2002-02-24) till Solna stad till styrkande av

- att  jag uppfattade det som att jag inte hade några arbetsuppgifter och således inte heller blivit beordrad att utföra något arbete.

 - att jag väntade på arbetsuppgifter och tillsättning till någon tjänst.

 

20. (31) Överklagande till Länsrätten (2002-03-07) till styrkande av att

- att  jag uppfattade det som att jag inte hade några arbetsuppgifter och således inte heller blivit beordrad att utföra något arbete.

 - att jag väntade på arbetsuppgifter och tillsättning till någon tjänst,

 - att jag trodde att det fanns rättsliga möjligheter att försvara mig mot falska anklagelser om olovlig frånvarande från arbete.

21. (34) Begäran om överläggning (2002-04-02), till styrkande av att jag begärt överläggning angående den förestående uppsägningen.

22. (38) Tjänsteansökan till Tallbackaskolan (2002-05-07) till styrkande av att jag fortfarande väntade på att jag skulle bli tillsatt en lärartjänst på skolan.

23. (39) Tjänsteansökan till Vasalundsgymnasiet (2002-05-23) till styrkande av att det fanns lediga tjänster i Solna stad som jag hade utbildning och fullt behörighet till.

24. (44) Tjänsteansökan till Tallbackaskolan (2002-06-17) till styrkande av att jag fortfarande väntade på att jag skulle bli tillsatt en lärartjänst på skolan.

25. (49) E-postbrev till Utbildningsförvaltningen (2002-08-30) till styrkande av att jag begärde besked angående mina arbetsuppgifter eller förklaring om avstängning från arbete.

26. (52). Protokoll om Lokala tvisteförhandling (2002-10-02) till styrkande av att jag ville arbeta istället för att få ett avgångsvederlag.