Bruno Kevius                                                                                                 2007-07-01
Jungfrudansen 50
171 51 Stockholm
Telefon: 08 730 46 08

JO-ANMÄLAN mot Tingsrätten i Solna och kammaråklagare Martin Bresman

Jag, Bruno Kevius anhåller om att Justitieombudsmannen utreder huruvida myndigheter och deras tjänstemän förfarit rättsenligt eller gjort sig skyldiga till myndighetsmissbruk och skadligt förfarande gentemot tusentals seriösa lärare och gymnasieelever.

Kammaråklagare Martin Bresman åtalade mig och Tingsrätten i Solna dömde mig för brott mot Upphovsrättslagen med anledning av publicering av matematikuppgifter.

Jag anser att jag har blivit oskyldigt åtalad och dömd samt att domstolbeslutet var inte bara var felaktig utan grovt myndighetsmissbruk för att dölja ett bedrägeribrott.

Ärende: 

Solna tingsrätts dom den 10 maj 2006 i mål nr B 336-06

Saken:

Som arbetslös matematiklärare skapade jag för tidsfördriv några hundra matematiska sidor på Internet.

Någon som besökte mina hemsidor, och en för mig obekant, skickade mig en mängd matematiska problem. Jag betraktade uppgifterna som värdelösa eftersom de var bara välbekanta skoluppgifter och många av dem var felaktigt lösta och svårtbegripligt formulerade. Eftersom frågor om dessa uppgifter ofta kommit på tal i elevers e-post till mig och på diskussionsforum på Internet lade jag upp alla uppgifterna på Internet på adressen http://matmin.kevius.com/uppgift/Matematikbanken.html, där de fortfarande finns kvar.

För denna hjälp till elever runt om i Sverige som är matematikintresserade, har jag blivit åtalad och dömd för brott mot upphovsrättslagen. Domstolen klassificerade dessa matematiska uppgifter som ett litterärt verk, mer precist kopian av ett litterärt verk som heter Matematikbanken. Jag hade själv aldrig sett detta ”litterära verk” och förgäves frågade jag bokhandlare och biblioteket efter detta verk, eftersom något sådant verk aldrig hade blivit utgiven och heller aldrig erhållit något ISBN-nummer. Från förundersökningsprotokollet och rättegångsdokumenten fick jag veta att ”Matematikbanken” är ett registrerat varumärke och ”en produkt” som innehöll varierande mängd matematikuppgifter.

När jag lade upp matematikuppgifterna på Internet hade jag ingen aning att firman, Logitema och dess två ägare, lärarna Niklas Bremler och Douglas Holmqvist, under lång tid hade sålt matematikuppgifter till många skolor och tjänat miljontals kronor av försäljningen med en affärsidé som enligt deras egna ord var: ”att matematikuppgifterna i Matematikbanken ska vara tillgängliga endast för lärare”. Jag hade aldrig hade hört talas om upphovsrättskyddade matematikuppgifter. Jag trodde jag att samlingen av matematikuppgifterna var ett resultat av en eventuell kommunalt eller statligt finansierad projekt. Inte ett enda av uppgifterna visade något spår att vara litterära eller att vara författad av någon med särpräglad karaktär.

Sådana här matematikuppgifter finns i tiotusentals exemplar att ladda ned gratis från Internet. Sådana här uppgifter förekommer i alla olika matematikböcker och aldrig någonsin har det förekommit att någon påstått att vara ”författare” av matematikuppgifter och krävt ensamrätt på uppgifterna. Nuförtiden finns det dessutom flera gratis datorprogram som kan generera oräkneligt antal olika matematikuppgifter av dessa sorter.

”Matematikbanken” är inget läromedel som skyddas av något kopieringsavtal, utan enstaka vanliga uppgifter ställd i läroplanens ordning, uppgifter som tydligen skall undanhållas från lärotörstande elever. Ingen utbildad matematiklärare har behov en hemlig samling av uppgifter som är dolda för elever. Men i svenska skolor finns det många outbildade lärare. De har nytta av en sådan hemlig Matematikbanken. Deras okunnighet skiljer sig bara från elevernas okunnighet att de har tillgång till ”svaren” av dessa utvalda och hemliga uppgifter. De kan betygsätta elever trots att de inte har kunskaper att undervisa matematik.

De elever som får dessa uppgifter som skrivnings- eller inlämningsuppgifter och har inte möjligheter att träna sitt matematikintresse med liknande uppgifter är drabbade, jämfört de som har tillgång till uppgifterna för att öva. Den största delen av dessa matematikuppgifter är klippta och kopierade från 80- och 90-talets läroböcker och därför skiljer sig uppgifternas formulering och frågeställningar ofta från dagens utdelade och allmänt tillgängliga läromedel. Mitt syfte med att lägga upp dessa uppgifter på Internet var enbart för att kunna hjälpa elever.

Skolans uppgift är att förmedla kunskap. Om eleverna betygsättas efter hemliga eller ”upphovsrättsskyddade” uppgifter havererar rättvisan i betygsystemet. I så fall skulle varje ”utbildare” sälja visa skrivnings-, tenta- eller inlämningsuppgifter eller förbjuda ”utnyttjandet” av visa skoluppgifter.

Hemlighållande av matematiska uppgifter skapar kommersiella värden av annars värdelösa uppgifter. Matematiska uppgifter är uppgifter och rätten av uppgifternas spridning tillhör de grundläggande rättigheterna. Åberopande till upphovsrätt av matematikuppgifter är en grov misstolkning av syftet med upphovsrätten, där syftet är att främst litterära verk skall skyddas.

Aldrig i mänsklig historia har matematik betraktats som litterär. Därför kan namngivna matematikproblemlösare inte kallas för författare, och problemställare brukas mycket sällan vara namngivna. Ensamrätt över några matematikproblem låter totalt absurt.

Försäljningen av enbart matematikuppgifter har så vitt jag vet aldrig förekommit. Enbart lösta matematikuppgifter brukar belönas. Det finns verk och det finns artiklar som betraktas som ”originella”, men de eventuellt innehållna matematikuppgifterna har alltid varit fria att använda och sprida.

Jag anser att åklagarens åtal och domstolens dom saknar laglig grund att klassificera matematiska uppgifter som ”litterära verk” och företag där arbetade kommunala lärare vid sidan av sitt arbete säljer matematiska uppgifter med ensamrätt, är inget annat än bedrägeri . Jag anser även att det är bedrägeri att sälja dessa uppgifter till överpris och sedan kalla det för distansutbildningen.

Undertecknad anmälare anhåller om att Justitieombudsmannen utreder huruvida ovanstående myndigheter och deras tjänstemän förfarit rättsenligt eller gjort sig skyldiga till mycket grovt myndighetsmissbruk och synnerligen skadligt förfarande gentemot tusentals seriösa lärare och gymnasieelever.

Övriga upplysningar:

Jag lade upp rättegångsförhandlingarna på Internet: http://www.kevius.com

Matematikuppgifter i frågan: http://matmin.kevius.com/matbank.html

Mina sidor om matematik: http://matmin.kevius.com/

 

Bruno Kevius