Bruno Kevius 450930-....

Jungfrudansen 50

171 51 SOLNA

tel 08-730 46 08

                                                                                       Solna, 2003-11-28

 

                                                                                                                                                                                                                          Arbetsdomstolen

                                                                                       Stora Nygatan 2 A-B
                                                                                       Box 2018
                                                                                       103 11 Stockholm


 

Överklagande Solna Tingsrättens dom 2003-11-11, T 2212-02

 

PARTER

 

Klagande:     Bruno Kevius gymnasielärare, 450930-....

                      Jungfrudansen 50

                      171 51 SOLNA

Motpart:       Solna stad

                      171 86 SOLNA

 

Saken:          Tvist om giltigheten av en uppsägning

 

YRKANDEN:

 

Undertecknad, Bruno Kevius yrkar att Arbetsdomstolen med ändring av tingsrättens dom bifaller mina i tingsrätten framställda yrkanden och förklarar uppsägningen av mig ogiltig, samt förpliktar Solna stad att till mig utge

1)      allmänt skadestånd med 100 000 kr för uppsägningen och 60 000 kr för avstängning från arbetet i strid med 34 § (1982:80) Lagen om anställningsskydd, jämte ränta enligt 6 § Räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker,

2)      ersättning för mina rättegångskostnader vid tingsrätten med 4320 kr, jämte ränta enligt 6 § Räntelagen från och med den 11 oktober 2003 till dess betalning sker.

 

Jag, Bruno Kevius yrkar vidare att Arbetsdomstolen befriar mig från skyldigheten att utge ersättning för Solna stads rättegångskostnader i tingsrätten.

 

Vidare yrkar jag att jag förbehålls rätten att i senare rättegång föra talan om ekonomiskt skadestånd avseende sådan förlust på grund av uppsägningen som jag kan ha lidit för tid efter huvudförhandlingen i tingsrätten.

 

Ersättning yrkas för rättegångskostnader hos Arbetsdomstolen med belopp som senare kommer att anges.

 

Grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt min mening är oriktiga.

 

 

Det som antecknats i tingsrättens dom om bakgrunden till tvisten innehåller flera felaktigheter och bristfällig bakgrundsfakta. Även det som antecknats om utvecklingen i min talan innehåller brister och saknar väsentlig fakta. Några saker i domen är beskrivna på ett annorlunda sätt än vad som jag anfört i min talan och enligt min mening har dessa felaktigheter högst avgörande betydelse för domen. Samtliga skriftliga bevis som styrkte att jag begärt arbete, att jag sökt tjänster och att jag avvisat anklagelser om att jag skulle velat utföra vissa arbetsuppgifter, har nonchalerats och ej tagits upp i domen. Det står inte i domen att det bland annat i vittnesförhören framkommit att kommunens rektorer har haft full delegation på rekrytering av all sin personal och att jag överlämnat min skriftliga ansökan till tjänsten som jag blev anvisad åt Tallbackaskolans rektor.

 

Jag, Bruno Kevius, är 57 år och utbildad civilingenjör och gymnasielärare. Jag har varit anställd i Solna Kommun sedan 1990 som adjunkt i ellära, elektronik och matematik på Vasalundsgymnasiet, enligt det gällande anställningsavtalet och någon skriftlig information om ändring av anställningsavtalet fick jag aldrig enligt 6 a § LAS (1980:82).

 

Sedan 1997, när jag hade genomgått tre operationer av min vänstra fot och jag blev frisk och ville återvända till min lärartjänst, var min tjänst redan upptagen med nyanställda på Vasalundsgymnasiet. I 1998 övergick gymnasiets verksamhet till ett nybildad kommunalförbund, och jag var tvungen att välja att min anställning skulle återgå därifrån till kommunens barn- och utbildningsförbund. Detta skedde den 1 augusti 1998. Från och med denna tidpunkt har jag inte fått möjlighet eller chans att utföra något arbete och jag har inte fått några arbetsuppgifter eller gjort någon tjänstgöring vid Bergshamraskolan, i motsats till vad som står i tingsrättens dom.

 

Jag var alltid beredd att utföra vilket arbete som helst och jag lämnade mina skriftliga ansökningar till alla tjänster som jag fick veta skulle vara vakanta och som jag hade utbildning/erfarenhet att utföra. Det stämmer inte att jag vägrade acceptera arbetet på Tallbackaskolan, utan jag sökte arbete där, både skriftligen och personligen. Men jag fick inget arbete där. Jag fick inga svar på mina ansökningar av rektorn och inte heller av grundskolechefen,  Per-Åke Henriksson. Jag har definitivt inte avvisat tjänstgöring på Tallbackaskolan med motiveringen som vittnet Christina Lidén-Andersson angivit om att jag ville undervisa större klasser än mindre elevgrupper. Jag tror inte att det finns någon lärare som skulle föredra flera elever framför att undervisa färre elever. Jag anser att det var Tallbackaskolans rektor som bedömde mig som inte lämplig för den tjänsten som han ville tillsätta och skolan vid denna tidpunkt hade inte något behov av en matematiklärare. Trots att jag själv inte heller bedömde mig som lämplig att arbeta med elever med särskilda behov, väntade jag på Utbildningsförvaltningens beslut om tjänstetillsättningen. Jag har aldrig fått något beslut om att jag skulle tjänstgöra vid Tallbackaskolan och jag har aldrig blivit beordrad inställa mig om att tjänstgöra där. Den 25 januari 2002 blev jag anklagad på ett möte för arbetsvägran och för olovlig frånvaro från arbete den 1 januari 2002. Jag blev hotad med disciplinera åtgärder och krävdes på att vidimera ett MBL-förhandlingsdokument, där det stod att jag accepterade placeringen fr o m 2002-01-01 och var daterad 2001-12-14. Jag vägrade att skriva under detta dokument, eftersom nu redan var den 25 januari och jag visste att någon lärartjänst i matematik som dokumentet hänvisade till, inte existerade. Jag begärde att protokollföra det förutnämnda hotet att jag begärde att få något skriftligt intyg så att jag skulle kunna legitimt befinna mig på Tallbackaskolan. Per-Åke Henriksson, grundskolechefen, lovade att han skulle prata med Tallbackaskolans rektor och att jag skulle få en skriftlig underrättelse om tjänstetillsättning för en matematiklärartjänst. Därefter skickades en kallelse till mig så pass sent att jag fick det efter att mötet hade ägt rum. I denna kallelse blev jag enbart beordrad att delta på grundskolechefens och rektorns möte, och dessutom även hotad med uppsägning om jag inte skulle delta. Trots att jag efteråt förklarade min frånvaro från detta möte och uttryckligen sa att jag skulle vilja arbeta, fick jag en "Disciplinpåföljd av skriftlig varning" med påstående om att jag att var olovlig frånvarande från arbete. Men jag fick inte något beordrande till arbete och aldrig ett enda skriftligt intyg från Utbildningsförvaltningen att jag skulle kunna legitimt vistas i Tallbackaskolans lokaler eller på någon annan skola i kommunen. Jag begärde arbete och tjänstetillsättning. Jag har aldrig fått något arbetsschema och ingen person har visat till mig någon arbetsplats som jag skulle befinna mig på.

 

Jag anser att tingsrättens dom är felaktig, även om  man antar att arbetsgivarens hävdande att jag avvisat tjänstgöring vid Tallbackaskolan skulle vara riktig. Arbetsgivaren, enligt domskäl hade redan i december 2001 fått en sådan uppfattning om att jag skulle vägrat acceptera arbeta på Tallbackaskolan. Detta skedde mer än två månader innan jag fick underrättelsen om uppsägningen den 26 mars 2002, så är det enligt  7 § LAS inte tillräckligt skäl för uppsägningen.

 

 

Bevisning:

 

Skriftlig bevisning

Bifogar jag 26 kopior med enligt bifogat lista

 

Muntlig bevisning

Nytt förhör under sanningsförsäkran med mig, Bruno Kevius,

Nytt vittnesförhör med rektor Johan Bergvist, anledningen till att jag begär förnyat förhör är att vid tingsrätten har inte framkommit rektorns roll angående mitt påstådda arbete vid Tallbackaskolan.

 

 

 

 

 

 

Bruno Kevius